پایگاه دانش

دانشنامه

راهکار ها

در این بخش به معرفی راهکار های هوشمند سازی پرداخته شده است

HDL BUS Pro

شرکت مهندسی هوشمند پارس دستورالعمل تجهیزات و نرم افزاهای برنامه ریزی خود را با توجه به آخرین تغییرات آنها آماده کرده است.دستورالعمل هر تجهیز و نرم افزار را میتوانید از پیوند مربوطه که در ادامه آمده است مشاهده نمایید.

تجهیزات سیستم HDL- Buspro

در این بخش به معرفی محصولات سیستم HDL Buspro پرداخته شده است

پشتیبانی

پرسش های متداول در زمینه هوشمند سازی ساختمان را اینجا خواهید یافت

No Internet Connection