درباره ما

بانک شهر

05 آذر 1396
بازدید: 528

از زماني که شهرداري‌ها موظف به تامين بخش عمدهاي از اعتبارات مورد نياز براي پوشش هزينه‌هاي خود شدند و به نوعي خودکفايي را تجربه نمودند، با مشکلات جدي در تامين نقدينگي و سرمايه روبرو بودند. پرواضح است ظرفيت درآمدهاي معمول و جاري شهرداري‌هاي تهران و ساير کلانشهرها، پاسخ‌گوي هزينه‎ها و مخارج شهر نبوده و از سويي مهاجرت روز افزون جامعه روستايي کشور به شهرهاي بزرگ در دهه‌هاي اخير موجب گشت نياز شهرداريها به اعتبارات کلان محسوس‌تر و اجتناب‌ناپذير گردد. در نتيجه نظام برنامه‌ريزي مديريت شهري به سمتي رفت که از ظرفيت سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي براي تحقق و انجام وظايف مديريت شهري استفاده نمايد و در همين راستا شرکتهاي سرمايهگذاري و صندوقهاي اعتباري در دل شهرداريهاي کشور پا به عرصه ظهور گذاشتند و با نظر به ضرورت تسهيل در گردش منابع و جلب اعتماد مردم، توجه مديران و کارشناسان تصميمساز و سياست‌گذار به سمت ايجاد مراکز مالي و اعتباري و بانکي جلب گرديد.
ورود به حوزه بانکي نياز به تخصص عالي در بخشهاي مالي و بانکي داشت که بنا بر نظر دکتر قاليباف شهردار محترم تهران در گام اول موسسه مالي و اعتباري شهر با مجوز بانک مرکزي و با سهامداري شهرداريهاي تهران و ساير کلانشهرهاي کشور، شهروندان(اشخاص حقيقي) و با سرمايهاي معادل 1500ميليارد ريال تاسيس گرديد و اين موسسه در تاريخ 21/11/87 فعاليت خود را رسماً آغاز نمود.
در طول مدت فعاليت، تاثير و کارآمدي اين موسسه بر حوزه عملکرد شهرداريها مشهود گرديد، ليکن براي سهولت و بهرهبرداري از ساير ظرفيتها و خدمات مالي و اعتباري و گسترش دايره مشتريان داخلي و خارجي، ايجاد بانک شهر ضروري بهنظر ميرسيد که با توجه به پيگيريهاي فراوان مديران ارشد شهرداري تهران و کلانشهرها و از سويي افزايش سرمايه توسط سهامداران تا سقف 2000ميليارد ريال، در تاريخ 19/11/88 مجوز ثبت بانک شهر توسط بانک مرکزي با هماهنگي و تائيد شوراي عالي پول و اعتبار کشور صادر و در تاريخ 17/12/88 افتتاح گرديد.


سيستم مديريت هوشمند در ساختمان بانک شهر شعبه پاليزي شامل سيستم هايي نظير روشنايي فضاهاي داخلي سيستم هاي تهويه مطبوع (فن کويل) و امنيتي ايست و اين امکان نيز فراهم است تا تمامي سيستم ها  از طريق نرم افزار و يا به صورت مرکزي تحت کنترل و نظارت سيستم هوشمند قرار گيرد.
هدف اصلي از طرح سيستم هوشمند در فضا هاي اداري امکان کنترل و مانيتورينگ سيستم هوشمند به صورت مرکزي است که سبب ميگردد جهت مديريت بهتر مجموعه در هر مکان و زمان از وضعيت تمامي تاسيسات هوشمند اطلاع يافت و سيستم را در حالت مطلوب کنترل نمود. که در ساختمان بانک شهر از طريق نرم افزار HDL ميتوان تمامي طبقات و تاسيسات هوشمند ارائه شده در آنرا به تفکيک فضا ها مانيتور و کنترل نمود. به طور مثال از دما و روشن يا خاموش بودن چراغ هاي روشنايي در اتاق جلسات آگاه شد و در صورت نيز آنرا در حال مطلوب تنظيم نمود.
کليه سيسمتهاي هوشمند اجرايي درساختمان بانک شهر قابليت زمانبندي براساس نياز و درخواست کارفرما را دارا مي¬باشند. با اين روش مي توان برنامه هاي روتين که بصورت مکرر و روزا¬نه در ساختمان اجراء مي گردد را  توسط اين سيستم  برنامه ريزي و هدايت نمود. به طور مثال هر روز يک ساعت قبل از شروع زمان کاري سيستم تهويه مطبوع فعال گرددو محيطي مطلوب براي حضور کارکنان فراهم آورد و پس از اتمام ساعت کاري اقدام به خاموشي سيستم روشنايي و   تهويه مطبوع نمايد .
لازم به ذکر است سيستم هوشمند اجرا شده در پروژه بانک شهر علاوه بر ايجاد رفاه و آسايش در محيط کار تاثير به سزايي بر کاهش مصرف انرژي داشته است.