راهکار ها

featuresReports01


گزارشات تجهیزات و سیستم ها
سیستم مدیریت هوشمند ابر انرژی به شما این اختیار را میدهد که از هر تجهیزی بر اساس نیاز گزارشی تهیه کنید. گزارشاتی پیچیده و بر اساس چندین تجهیز ، مقادیر بدست آمده، و بازه های زمانی و تعدادی ایجاد و با ظواهر مختلف و متناسب با نیاز خود ایجاد نمایید

داشبورد گزارشات
داشبوردی در سیستم مدیریت هوشمند ابر انرژی قرار دارد که در آن تمام گزارشات مورد نظر قابل انتشار و رویت می باشد. تقسیم بندی داشبورد و نوع نمایش محتوا و موضوع محتوای قابل نمایش در دستان شماست و به سادگی می توان آن ها را ویرایش نمود. 
همه چیز روی میز شماست.

ارسال گزارشات به صورت ایمیل
تمامی وقایع و رخداد ها و همچنین گزارشات مورد نیاز علاوه بر نمایش می توانند به صورت ایمیل در اختیار اشخاص قرار گیرند. از این رو همیشه به صورت لحظه ای و حتی دور از فضای کار می توانید رخداد های سیستم خود را مانیتور کنید.

 

control3