راهکار ها

عمل بر اساس شرایط
سیستم مدیریت هوشمند ابر انرژی به شما این امکان را می دهد که بر اساس تنظیمات ساده خروجی قدرتمندی را بدست آوید. شما می توانید قوانین خود را پیاده کرده ، شاخص هایی را با هم ادغام نموده و بر اساس این موارد رخداد هایی را تحقق نماید.

زمان بندی تجهیزات
هر زمان نیاز داشتید اتفاقی زمان بندی شده را در سیستم داشته باشید کافی است آن اتفاق را در جدول زمانبندی خود در زمان مشخص بواسطه کشیدن و رها کردن قرار دهید. سیستم مدیریت ابر انرژی همه چیز را برای شما ساده کرده است .

featuresRules01

3

No Internet Connection