راهکار ها

دپارتمان فنی، پشتیبانی و آموزش

ساسان کرمی

ساسان کرمی

مدیر واحد فنی

مریم سعیدی

مریم سعیدی

کارشناس فنی و طراحی نرم افزار

افسانه حمامی

افسانه حمامی

کارشناس سخت افزار

حسین آبشار

حسین آبشار

کارشناس فنی و مسئول آموزش

وحید جعفری

وحید جعفری

کارشناس فنی و طراحی نرم افزار

1011121314