راهکار ها

اندازه گیری لحظه ای

درک عمیق و افزایش بهره وری با استفاده از نظارت بر پارامتر های کلیدی سیستم هوشمند و اطلاع و عملکرد از رخداد ها و شرایط معمول و اضطراری از ویژگی های سیستم " مدیریت ابر انرژی" است که تجارت شما را دگرگون ساخته و منجر می شود با حداکثر پتانسیل از امکانات خود استفاده نمایید.

اندازه گیری تاریخی

کلیه فعالیت های سیستم برای آنالیز و پرسو جو ، ضبط و در دسترس خواهند بود.این بشما اجازه می دهد تا فرصت های بهینه سازی را برشمارید و براساس الگوهای فعالیت های قبلی تصمیم گیری نمایید.

p11

 

آیا از هزینه های خود آگاهید؟

سیستم مدیریت ابر انرژی می تواند برای شما جزئیات هزینه های مصرفی آب، برق و گاز را شامل تاریخچه مصرف ثبت نموده و بر اساس مصرفی کنونی مصرف آینده شما را پیش بینی کرده و هزینه هایتان را اعلام نماید.

اندازه گیری همه چیز

هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد در سامانه مدیریت ابر انرژی قابل بررسی است. پتانسیل فوق العاده این محصول باعث ایجاد و در اختیار بودن راهکار هایی کی شود که می تواند سیستم را پارامتر های متعدد مورد نظر کنترل کرده و بر اساس آن ها واکنش مناسبی را از خود بروز دهد

banner florence cityscape