راهکار ها

ابر انرژی چگونه کار می کند؟

از سخت افزار محلی به رابط ابری.

EnergyCloud با تجهیزات و پروتکل های متعدد ارتباط برقرار می کند و و بستر یکپارچه برای نصب یا اتصال تجهیزات جدید را فراهم می آورد.

 

 

How it Works 2

مشخصه ها

EnergyCloud نظارت، کنترل، گزارش دهی و اتوماسیون برای هر نوع دستگاهی را فراهم آورده و تسلط شما را بر فعالیت های سیستم ها را، افزایش می دهد.

 

 

5 

اندازه گیری

6  کنترل 
2  گزارش گیری 1  قوانی 
4 اطلاعیه ها  8  کنترل از راه دور 

 

درباره ی مشخصه های انرژی کلود بیشتر بدانید...
 درباره ی نحوه عملکرد انرژی کلود بیشتر بدانید...