راهکار ها

 

هتل

• طرح اول
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
- کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و ...
- امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
- کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی
- کنترل باز و بسته بودن پرده¬برقی
- قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
- امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و ... جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی


هتل1• طرح دوم
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
- کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و ...
- امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
- کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی
- قابلیت نمایش شمارة سوئیت در محل زنگ درب هوشمند
- قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
- امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و ... جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی
- قابلیت کنترل پخش موزیک در سوئیت از طریق پنل  هوشمند

 

 

 

 


• طرح سوم
هتل2اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
- کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و ... از طریق پنل هوشمند و کلیدهای سنتی که امکان اتصال به سیستم هوشمند در آنها لحاظ می شود.
- امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
- قابلیت نمایش شمارة سوئیت در محل زنگ درب هوشمند
- قابلیت اتصال زنگ درب ورودی به قفل مقابل برقی و باز شدن درب سوئیت به محض قرار دادن کارت مقابل آن
- قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
- امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و ... جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی
- امکان ارسال درخواست کمک به رسپشن
- امکان کنترل تلویزیون از طریق فرستندة امواج IR