سیستم پارکینگ هوشمند

Parking Management System 1

سیستم خودکار پرداخت: 
ساماندهی شبكه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و الکترونیک. 
- ساماندهی شبکه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از پول الکترونیک
- امکان سوزاندن کارت‌های مفقود یا مخدوش و صدور کارت جدید
- امکان جلوگیری از خروج خودرو و قفل کردن کارت مشتری در صورت لزوم
- امکان تعریف و ثبت کارت جدید
- امکان ثبت مشتریان اعتباری و اجازه ورود بدون توقف

 

 

 سیستم گزارش‌گیری نرم‌افزار:
ارائه گزارش‌های متنوع و گزینشی به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه از قبیل تعداد فضاهای خالی، پر و رزرو شده در هر طبقه به کاربر نرم‌افزار. 
- امکان ارائه تعداد فضاهای پارک خالی، پر یا رزرو در هر ناحیه یا طبقه
- امکان ارائه آمار مدیریتی از ظرفیت طبقات، فضاهای رزرو شده و ظرفیت کل پارکینگ
- نمایش نمودار‌های دایره‌ای، میله‌ای و یا هیستوگرام نسبی هر طبقه یا ناحیه نسبت به کل پارکینگ
- امکان ذخیره و نمایش اطلاعات آماری در زمان‌های دلخواه به کاربر
- امکان نمایش گزارشات
- مشاهده و چاپ درآمد کل پارکینگ و به صورت جزئی
- مشاهده و چاپ کارکرد کاربران
- مشاهده و چاپ کارت‌های سوخته، قفل شده و... 
- مشاهده و چاپ خودروهای داخل پارکینگ
- مشاهده و چاپ ظرفیت روزانه پارکینگ
- مشاهده و چاپ اطلاعات مشتریان
 -...