مدیریت ساختمان BMS

صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور همواره مورد توجه قرار می گیرد. با رشد فزاینده جمعیت و افزایش نیاز به انرژی ، ایجاد منابع جدید انرژی و بهره برداری از آن و بهینه سازی مصرف به عنوان یکی از اولویت های دولت های جهان در نظر گرفته می شود. از این رو در فضاهای ساختمانی که سهم عمده ای در مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهد تلاش می شود با استفاده از تکنولوژی ها و روش های مختلف میزان مصرف انرژی را کاهش دهند.

انرژي نقش به سزايي در عرصه سياسي و اجتماعي بشر ايفا مي‌كند در قرن حاضر مهمترين دارائي هر جامعه ميزان ذخاير انرژي آن مي‌باشد و امنيت ملي آن‌ها مستقيما به اين منابع وابسته است. با كمبود منابع موجود در جهان نقش اين مجموعه حياتي هر دهه بيشتر خواهد شد و لذا بهاي پرداختي آن نيز افزايش مي‌يابد. اين امر سبب ايجاد روند و روش‌هاي صرفه جوئي و بهينه سازي مصرف انرژي مي‌باشد