بیمارستان هوشمند


مزیت اصلی استفاده از سیستم کنترل تردد امنیت و قابل اعتماد بودن این سیستم است که این سیستم را در  فضای بیمارستانی نظیر اتاق عمل ، ورودی بخش ها ، آزماشگاه ها ، اتاق سرور، انبار دارو و... ضروری میسازد. در شناسایی افراد مجاز از تکنولوژی هایی نظیر تشخیص چهره ، اثر انگشت، کارت ، تگ RFID و رمز می تواند استفاده شود .


راهکار هی سیستم کنترل تردد در فضاهای درمانی به شرح زیر است :
•    قابلیت تجمیع با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)  به منظور عملکرد بهینه و کنترل و مانیتورینگ به کلیه نقاط به صورت مرکزی
•    عدم محدودیت در تعریف کاربران مجاز
•    محدودیت در تردد بر اساس تعریف محدودیت مکانی و زمانی
•    امکان گزارش گیری لحظه ای از تردد ها
•    اعلام آلارم های امنیتی مربوط به باز ماندن درب ، ورود غیر مجاز و ... در نرم افزار های هوشمند
•    کنترل انبار های دارو و تجهیزات پزشکی با هدف جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز
•    کنترل ورود به فضا های استریل نظیر اتاق های عمل
•    عدم نیاز به تماس کاربر با سیستم های کنترل تردد در فضا های استریل به منظور جلوگیری از انتشار عفونت
•    قابلیت ارائه دیتکتور ها کنترل دسترسی مخفی به منظور جلوگیری از دخالت ها محتمل توسط بیماران و همراهان بیماران
•    عدم نیاز کادر درمان به فشردن یا لمس دکمه های خروج جهت خروج از درب های مجهز به سیستم کنترل تردد با استفاده از تکنولوژی های ویژه
•    ارتباط با سیستم BMS با امکان غیر فعال شدن سیستم کنترل تردد و باز کردن درب ها در زمان بحران بر اساس سناریو های ایمنی و امنیتی
•    امکان شناسایی خودرو های کارمندان و کنترل تردد به ورودی های اصلی بیمارستان
•    امکان ارتباط سیستم کنترل تردد با سامانه ساعت حضور و غیاب پرسنل جهت مدیریت دقیق تر ساعات پرسنل
•    امکان ارائه تگ های ویژه خودرو های مجاز جهت شناسایی و صدور مجوز ورود به پارکینگ بیمارستان بدون نیاز به اپراتور به منظور افزایش سرعت تردد . این مورد در خصوص خودرو های اورژانس می تواند بسیار روند خدمات رسانی را تسریع نماید
•    کنترل درب پله های فرار بر اساس سناریو های تنظیم شده در زمان بحران به منظور افزایش سهولت در تخلیه ساختمان
•    امکان ارائه کارت مهمان، همراه به مراجعین بیمارستان و محدود سازی تردد ها در بخش های مجاز
•    امکان کنترل دسترسی در آسانسور ها و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به طبقات ویژه نظیر بخش های تاسیساتی، اتاق های عمل، انبار ها ، بخش های ویژه و ...
•    امکان کنترل تردد در آسانسور ها و جلوگیری از استفاده نابجا از آسانسور های حمل بیمار و آسانسور های مختص پرسنل توسط بیماران یا همراهان
•    امکان کنترل تردد به اتاق پزشکان ، پرستاران و رختکن ها جهت جلوگیری از ورود های غیر مجاز و بروز سرقت یا خرابکاری